سر آغاز

بنام خدا

کتاب خوانی در کشور ما چندان رواج ندارد حوصله اینکه کتابی را از آغاز تا انتها بخوانیم نداریم تصمیم گرفتم کتاب خودرا در بخش های مختلف تقسیم وهر بخش را در یک وبلاگ قرار دهم تا بتواند علاقمندان را بسوی خود جلب کند  وبلاگ حاضر بیان خلقت انسان در قران است  که باختصار آمده است در پایان برخی جداول جالب آورده شده است بخوانید ولذت ببرید