جدول ادیان الهی. خلفا ی اسلامی وسلسله های ایرانی

جدول ادیان الهی. خلفا ی اسلامی وسلسله های ایرانی


جدول ادیان الهی. خلفا ی اسلامی وسلسله های ایرانی

5000ق_م  

  4000 ق.م  

 3000 ق.م 

 1700 ق.م 

 1500 ق.م 

  1000 ق.م   

 708 ق.م  

 528 ق.م

 250 ق.م  

1_م   

33م

  224م  

570م

  610م=13قه 

  622م=1هق  

632م=11هق

  642م=21هق 

  649م=28هق

657م=36هق   

  662م=41هق  

  663م=41هق

  681م=61هق   

  716م=95هق

   735م=114هق 

753م=132هق  

  791م=170هق   

   819م=198هق 

826م=205هق 

 829م=208هق      

 873م=252هق    

 876م=255هق    

 877م=256هق     

 884م=262هق    

941م=329هق  

1054م

 1241م=640هش=656هق

1300م=700هش  

  1360م=738هش  

1418م=790هش

1470م=804هش

   1517م

1520م=850هش

1742م=1148هش   

 1755م=1163هش 

  1792م=1200هش  

1891م=1299هش  

1979م=1357هش=1399هق

 

دین اولیه ادم 

 دین نوح(صابئین) 

دین ابراهیم(حنیف)  

دین زرتشت(مجوس)  

دین موسی  

حکومت داودوسلیمان      

 

 

 

دین عیسی(مسیحیت)

کلیسای کاتولیک(پاپ)

 

 

قرون وسطی

 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

ارتدکس(اروپای شرقی)  

 

 

 

 

 

پروتستان(مارتین لوتر)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تولدپیامبر

  بعثت پیامبر 

 هجرت پیامبربمدینه   

رحلت پیامبرخلافت ابوبکر   

خلافت عمر           

خلافت  عثمان   

خلافت  علی ع    

خلافت  حسن ع      

خلافت امویان(معاویه)      

یزید(شهادت حسین) 

  هشام(ش امام سجاد)   

  ابراهیم(امام باقر)  

 عباسیان سفاح36نفر  

منصور(شهادت صادق)    

  هارون(ش امام کاظم)  

مامون(ش امام رضا)

   

معتصم(ش امام جواد)  

معتز(ش امام هادی)   

تولدمهدی ع   

  معتمد(ش امام عسکری) 

  غیبت صغری 

  غیبت کبری 

مستعصم عباسی(پایان)

 

 

 

 

 

 

 

سلسله ماد(دیااکو)4نفر   

سلسله اشکانی(اشک اول) 28نفر

فرهادپنجم(اشک15)          

 

سلسله ساسانی(اردشیر) 33نفر 

انوشیروان(21)   

خسروپرویز(23)

 

 

یزدگردسوم(پایان)   

 

خلفای اسلامی

-

 

-

 

 

-

 

سلسله طاهریان  

علویان وصفاریان 

 

سامانیان- ال زیار

ال بویه-دیالمه  

 

غزنویان-سلجوقیان

اتابکان-اسماعیلیان

غوریان-خوارزمشاهیان

 

حکومت مغولان  

ایلخانیان-قراختائیان  

جلایریان-مظفریان    

   سربداران            

تیموریان   

   قرقویونلو- اق قویونلو   

صفویه  

افشاریه  

  زندیه         

قاجاریه  

  پهلوی

  جمهوری اسلامی ایران