سیرفلسفه عرفان ودین ازاغارتاکنون(باختصار)ومکاتب گوناگون وجداول م

سیرفلسفه عرفان ودین ازاغارتاکنون(باختصار)ومکاتب گوناگون وجداول مربوط


الف-سیرفلسفه

1-شرق(خاورمیانه)

 صابئین-زردشتیان-یهودیت تاقرن پنجم ق.م

2-غرب(یونان)

سقراط-ارسطو-افلاطون تاقرن پنجم م 

3-شرق(جهان اسلام)بوعلی تاملا صدراتاقرن15

4-غرب(اروپاوامریکا)دکارت ببعدتاقرن20

5-شرق(خاورمیانه ایران اسلامی)قرن21

 ب-سیرعرفان

1-شرق(خاورمیانه)

صابئین-زردشتی-یهودیت تاقرن هفتم ق.م

2-شرق(هند)برهمائیسم(هندوئیسم)ازقرن6ق.م

3-شرق(ژاپن)شینتوئیسم وتائوئیسم ازاواسط قرن6ق.م

4-شرق(هند)جینیسم ازاوائل قرن5ق.م

5-شرق(چین)کنفوسیانیسم ازاواسط قرن5ق.م

6-شرق(هند)بودیسم ازاوائل قرن4ق.م

7-شرق(هند)سیکیسم ازاوائل قرن15میلادی

8-شرق(جهان اسلام)حلاج...محیی الدین عربی

9-غرب(اروپاوامریکا)تاکنون

ج-سیرادیان الهی

زادگاه ادیان الهی(اولیه-صابئین-زردشتی مروج حنیف-یهودیت-مسیحیت- اسلام)تماماخاورمیانه بوده است.

 نتیجه-دین فلسفه وعرفان ازخاورمیانه اغازوبه سراسرجهان انتشاریافته فلسفه بسوی غرب وعرفان بسوی شرق