مکاتب غیر الهی در قران وجدول ادیان فلسفی وعرفانی

مکاتب غیر الهی در قران وجدول ادیان فلسفی وعرفانی


مکاتب غیر الهی در قران وجدول ادیان فلسفی وعرفانی

بجزادیان الهی وپیروان آن درقرآن کریم بسه عقیده ومکتب باطل نیزاشاره شده است.

1-مادیگری-مقصودکسانی هستندکه اعتقادبخداوندوخالق هستی ندارندوهمه چیزرادراین دنیاخلاصه میکنندومعتقدندجهان خودبخودبوجودامده ویاازابتدابوده وانان پس ازچندصباحی میمیرندوجهان دیگری وجودندارداینان بتعبیرقرآن همه چیزراازدهرمیدانندآیات رامرورمیکنیم

یک-ا ن هی الاحیاتناالدنیانموت ونحیی ومانهلکناالاالدهر23جاثیه

دو- ا ن هی الاحیاتناالدنیانموت ونحیی و مانحن بمبعوثین39مومنین

2-بت پرستی-مرادکسانی هستندکه معتقدنداشیائی که دوروبرانهاست ویامخلوق انهاخدای انانندوبرای خدآیان خودنامهائی نیزقرارمیدهندقرآن ازاین بتان به نصب-اوثان-اصنام-تماثیل-الهه-ارباب-ازلام وجبت تعبیرنموده ونام برخی ازبتان اقوام راذکرنموده است  

 یک-بعل بت قوم الیاس125صافات

دو-ود-سواع-یعمق-نسر-یغوث بتهای قوم نوح23نوح

 سه-گوساله سامری-طاغوت جبت زمان موسی

 چهار-لات-عزی-منات اعراب جاهلیت19نجم وافسانه غرانیق19تا21نجم

3-شرک-کسانیکه علاوه برخدای جهان اشخاص یااشیاءدیگری رانیزسهیم درخلقت میدانندویابرای خداوندهمسر فرزندویاشریک قائلندمانندبخشی ازمسیحیان ویهودیان وزردشتیان که هریک مسیح عزیررافرزندخدادانسته ویاشرراچون خیرمخلوق ازلی میدانندهمچنین مشرکان زمان حضرت رسول اکرم آیات الهی رامرورمیکنیم

 یک-لوکان فیهماالهه الاا... لفسدتا  105انبیا

دو-ان الشرک لظلم عظیم 12لقمان

  سه-ان ا... لایغفران یشرک به ویغفرمادون ذلک..51و116نساء

 نکته-سرچشمه های شرک عباتنداز اوهام-حسگرائی-منافع خیالی-تقلید-استعمار

 درپایان بحث مکاتب غیرالهی بایدگفت ائینهای موجوددرجهان بویژه درشبه قاره هندوشرق دور. رهبران اینگونه ائینهآیاادعای نبوت نکرده اندوبعنوان مصلح مسلکی رابوجوداورده اندنظیربوداویااینکه منتسب به بت پرستی هستندمانندبرخی ازائینهای موجوددرهندوستان ویاائینهائی نظیرزردشتی میباشندکه پیامبران بومی اندومنشعب ازدین حنیف حضرت ابراهیم ع.