جدول ادیان فلسفی وعرفانی

جدول ادیان فلسفی وعرفانی


جدول ادیان فلسفی وعرفانی

میلادی 

3000ق م

3000ق م

3000ق م

3000ق م

3000ق م

3000ق م   

700ق م    

660ق م   

604ق م    

   599ق م    

551ق م    

  528ق م    

270ق م   

ادیان غیراالهی(فلسفی وعرفانی)

  توتمیسم(نشان گرایی-آفریقا  

 انیمیسم(جانگرایی-آفریقا

   تابوئیسم(حرمتگرایی-آفریقا

  مانائیسم(نیروگرایی-آفریقا 

  فتیشیسم(جادوگرایی-آفریقا نومائیسم(روحگراییسرخپوستان) 

   هندوئیسم(برهمائیسم)  

   شینتوئیسم(ژاپن)   

  تائوئیسم(ژاپن)   

  جینیسم(هند)     

 کنفوسیانیسم(چین)   

  بودیسم(جداشده ازهندوئیسم) 

  فلاسفه یونان  

میلادی 

  1440م    

1750م   

  1875م     

  1919م    

   1926م 

1932م   

  1959م  

  1997م   

1960م

  1970م    

  1975م   

  1980    

   درحال حاضر  

ادیان غیراالهی(فلسفی وعرفانی)

  سیکیسم(جداشده ازهندوئیسم) 

   کیمیاگری   تئوزوفی 

  کمونیسم 

  کائولای(ویتنام)   

   گوردجی یف 

    مراقبه تعالی بخش(هند)  

   جوچه(کره شمالی)  

   عصرجدید 

   روحگرایی مدرن 

   معرفت گرایی 

باطنی گرایی 

 (دانشگرایی-تفکرنو-کیش جهانی بی  خدآیان رائیلیان-لائیسم-اتئیسم عرفان غیرمذهبی)