خلقت انسان

خلقت انسان


خلقت انسان

همانطورکه دربخش مربوط بخلقت جهان عنوان شدآفرینش انسان مربوط بدوره ششم است که به اعتقاددانشمندان انسانهای اولیه نسلشان منقرض شده وعصرخلقت ادم مربوط بزمانی حدود10000سال قبل است.

قرآن کریم در30ایه ازخلقت انسان سخن گفته است.دراین آیات دربرخی انسانراازخاک ویاگل پخته ودربعضی ازگل خشکیده.بالاخره ازمنی واب لجن ونطفه میداندوخلقت انسان بعنوان بهترین مخلوق خداعنوان شده است.

انسان شاهکارخلقت خداوندست خداونددرایه14مومنون بخاطرآفرینش انسان بخودتبریک گفته است فتبارک ا... احسن الخالقین .درحدیثی قدسی درخطاب به پیامبرفرموده است لولاک لماخلقت الافلاک یعنی ای پیامبراگرتونمیبودی جهان رانمیآفریدم پیامبربعنوان انسان نمونه وارزش والایش علت خلقت جهان میگردد بهرحال ازمجموع30ایه قرآن اینگونه بدست میایدکه انسان ازخاک یاگل خشکیده یاازلجن ویاازعصاره گل آفریده شده بصورت نطفه دردرون منی وازطریق صلب پدربرحم مادرمنتقل گردیده ودرانجاپس ازگذراندن زمانی ابتدابعلق سپس مضغه بعددارای استخوان ونهایه گوشت میشودوبصورت جنین اماده ورودبدنیامیگردد.

اینک آیات الهی رامرورمیکنیم

1-ان مثل عیسی....کمثل ادم خلقه من تراب35کهف وآیات69مومن-12فاطر-16روم-5حج-و35کهف تماماناظربرآفرینش انسان ازتراب

  2-وبداخلق الانسان من طین 6سجده وآیات71ص-11صافات-14مومنون-12انعام-63اسرا-12اعراف و76ص وهمگی دال بزخلقت انسان ازطین  3-خلق الانسان من صلصال کالفخار13الرحمن وآیات دیگرمانند26و28و38حجرکه همگی دال برآفرینش انسان ازصلصال

4-خلقناالانسان من نطفه امشاج2دهر-46نجم-69مومن-77یس-5حج-12فاطر-14مومنون-35کهف-19عبس همگی مشعربرخلقت انسان ازنطفه         

 5-وبالاخره آیات14مومنون و5حج که ازمراحل گوناگون آفرینش ادمی ازاغاز تابدنیاامدن اوسخن میگوید

  ادم ع اولین انسانیست که ازطریق وحی باکاهی دست یافت ادم اولین پیامبرخداونددرروی زمین بوداوبتعبیرقرآن خلیفه خدادرزمین شد.مرادازخلیفه ا... اینست که انسان میتواندتمامی صفات باریتعالی راداشته باشدجزاینکه اومخلوق است واتم واکمل آن درذات باریتعالی میباشدبالاخره ادم وهمسرش دربهشت زمین میزیستندوبعلت ترک اولی وخوردن گندم ازبهشت اخراج وبزمین فرودامدندوبتوالدوتناسل پرداختند.حضرت ادم وخوابیش از1000سال زیستندونبوت بعدازاوبفرزندش شیث منتقل شد.

 آیات الهی رادراین خصوص مطالعه میکنیم

  1-وعلم ادم الاسماءکلها29بقره

2-خلق الانسان علمه النیان5علق

  3-واذقال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه28بقره

  درپایان این مقدمه ضمن اشاره بصفات انسان درقرآن علت آفرینش انسان اززبان قرآن وحدیث قدسی بیان میشود

  صفات انسان درقرآن جزوع20معارج-جهول70احزاب-ظلوم34ابراهیم-عجول11اسرا-قتور100اسرا-قنوط49فصلت-کفور34ابراهیم-کنود6عادیات-منوع21معارج-هلوع19معارج-یوس9هود

٣٤حدیث در خصوص اهمیت عقل ادمی درکتاب عقل ج1 کافی امده است.