کتب پیامبران الهی

کتب پیامبران الهی


کتب پیامبران الهی

 

برخی ازپیامبران بویژه پیامبر ان اولوالعزم دارای کتاب بوده اندکه درقرآن بدانهااشاره شده است

1-قرآن کتاب محمدص بمعنای خواندن مرکب از114سوره

2-انجیل کتاب عیسی بمعنای بشارت ومشتمل براناجیل متی مرقس یوحناولوقامیباشد

3-تورات کتاب موسی بمعنای شریعت ومشتمل براسفارخمسه(خروج-آفرینش-اعداد-تثنیه-لاویان)میباشد

4-صحیفه ابراهیم(موجودنیست

5-کتاب نوح(صحف اولی)درصقحه55ج دوم کافی بدان اشاره شده است

6-زبور کتاب داودبمعنای سرودمشتمل بر150سروداست

7-اوستاکتاب زردشت بمعنای اگاهی نامه مشتمل بر5باب(گاهان-یسنه ها-سشتها-خرده اوستا-وندیداد)

8-صحف انبیای بنی اسرائیل مانندصحیفه ایوب ودانیال و۲۸کتاب دیگر

ان الله  اشتری....وعداعلیه حقافی التوراه والانجیل والقرآن111توب