ادیان الهی درقرآن

ادیان الهی درقرآن


ادیان الهی درقرآن

ادیان الهی همان شرایعی است که توسط پیامبران اولو العزم برای بشریت اورده شده است وهرگونه شریعت دیگرجزادیان یادشده یاالهی نبوده ویابیکی ازادیان یادشده بازمیگردد

  ادیان الهی بشرح زیرست 

1-صابئین-گروه کوچکی که ازپیروان حضرت نوح بوده که دربخشی ازجنوب کشوردرحوالی اهواززندگی میکنندوتوجه وعلاقه بسیاری بستارگان دارندانان خودراازپیروان ادریس نبی ونوح پیامبرمیدانندومنسوب به صاب بن نوح اند. 

2-مجوس(زردشتی)-ازحضرت ابراهیم ودین حنیف اودرتاریخ سابقه ای جززردشتیان باقی نمانده است مورخان میگویندزرتشت ازپیامبران مروج دین حنیف بوده است وعلت مهم احترام زردشتیان باتش بخاطرسردشدن آن برابراهیم بوده است زردشت راپیامبرایرانیان میدانند. درخصوص زردشت روآیاتی دراسلام وجوددارد.   

  یک-ان المجوس کان لهم نبی فقتلوه وکتاب احرقوه(وسائل الشیعه جلد11).

دوقدانزل ا... الیهم کتاباوبعث الیهم نبیا(حضرت امیر)

 سه-سنوابهم سنه اهل الکتاب(ازامام سجاد) قبل اززردشت مه ابادواذرهوشنگ پیامبربودند.برخی ازادیان شبه قاره هندودورترنشات گرفته ازدین زردشتند

 3-یهودیت-(کلیمی) دین یهودی شریعت حضزت موسی است که امروزه حدودبیست میلیون نفرپیروداردوعمومادرامریکا اروپاواسرائیل سکونت دارند.

4-مسیحیت(نصرانی)

مسیحیت شریعت حضرت عیسی است که بیش از یک میلیاردنفرپیرودر جهان دارد.

5-اسلام

 اسلام شریعت پیامبراسلام است ودین مسلمانان که تاپایان جهان ادامه دارد.هم اکنون بیش ازیک میلیاردمسلمان دربیش از50کشور اسلامی وسایرکشورهازندگی میکنند

 آیات این بخش رامرورمیکنیم

1-ان الذین امنواوالذین هادووالصابئین والنصاری والمجوس..17حج

2-ان الذین امنواوالذین هادووالنصاری والصابئین..62بقره

3-ان الذین امنواوالذین هادووالصابئون والنصاری  69مائده

4-ان الدین عندا... الاسلام18ال عمران

5-من یبتغ غیرالاسلام دینافلن یقبل منه80ال عمران

نکته-دین نوح وابراهیم بنیانهای فکری راتحکیم بخشیدندوموسی شریعت رااوردوحکومت تشکیل دادوعیسی بنیانهای اخلاق راتحکیم بخشیدوانگاه دین اسلام تعدیل کننده وتکامل دهنده هرسه عنصررابنا گذاشت ومرادازمکارم اخلاق همان بنیانهای اخلاق است.

پیامبران اولوالعزم ودین وکتاب آ نان  در دو حدیث(1480و1481)