ائین بابیت وبهائیت

ائین بابیت وبهائیت


ائین بابیت وبهائیت

1-بابیت

شخصی بنام علی محمد شیرازی درسال۱۲۵۸ مدعی مهدویت شدوچندی بعد ادعای نبوت نمود وائین بابیت را بنا نهادوبشارت ظهور پیامبر بعد از خود راداد بنام بهاء الله ودر سال۱۲۶۰کشته شد .پیروان اورا بابی مینا میدند.

2- بهائیت

شخصی بنام میرزا حسینعلی نوری از مازندران در سال۱۲۶۳مدعی شدکه همان بهاءالله است وائین  بهائیت  را بنیان نهاد وسپس از ایران تبعید وبه حیفا رفت ودر انجا  در سال۱۲۷۱وفات نمود.

پیروان اورا بهائی مینامند.

سوال-ایا این دو ائین الهی اند یافلسفی وعرفانی وچه رابطه ای با اسلام دارند وسرانجام حقیقت دارند یا خیر؟

1-ائین های یاد شده چون مبتنی بر اعتقاد بخدای یگانه ونبوت پیامبران ازجمله پیامبر اسلام است الهی اند

2-ائین های یاد شده پس از ظهور مهدی ونسخ اسلام بوجود  امده اند ولذا دنباله ادیان الهی واز جمله اسلا مند(باعتقاد انان)

3-چون ائین بها ئیت مبتنی بر بشارت باب بوده بنا بر این اثبات ان منوط به اثبات نبوت باب است وائین بابیت نیز هنگامی اثبات میشود که ادعای مهدویت ایشان ابتدا اثبات گردد بنا بر این حقیقت داشتن این دو ائین درگرو اثبات مهدویت شخص باب است

بنظر اینجا نب خصوصیاتی که از حضرت مهدی درکتب اربعه شیعه ونیز صحاح سته اهل سنت موجود است  نامبرده هیچ یک از ان خصوصیات را نداشته در نتیجه مهدی موعود شیعیان واهل سنت نمیباشد وتا زمانیکه این امر روشن نشود صحبت در خصوص این دو فرقه ضرورتی ندارد نهایت اینکه میتوان گفت مهدی موعود پیروان شیخ احمد احسائی ظهور کرده وربطی به سایر مسلمانان نداردمانند مهدی پاکستا نی وسودانی وجاهای دیگر

 نکته- پیروان ایندو فرقه در ایران هموطنان ایرانی  محسوب میشوند وانان مطابق قانون اساسی از حقوق قانونی بر خوردارند.